ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Alle tussen de Quispelacademie en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende algemene voorwaarden.

1. Aansprakelijkheid
1.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken. Deelname aan een activiteit georganiseerd door de Quispelacademie is geheel voor eigen risico.
1.2 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
1.3 De Quispelacademie is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door de Quispelacademie.
Hieronder vallen tevens de honden die door de Quispelacademie tijdens training worden ingezet ter ondersteuning van het leerproces en de training.
1.4 De Quispelacademie adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten.
Let daarbij op: in veel gevallen valt maar 1 hond onder de standaard W.A. verzekering. Heeft u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven.
1.5 De cursist, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de (medewerkers van) de hondenschool van voortzetting van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.
1.6 Daar wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten tijde van de cursus.

2. Betaling
2.1 Indien de cursist aangeeft dat hij of zij een cursus van 10 lessen wenst te volgen, dient hij of zij direct de eerste les of in dezelfde week het volledige cursusgeld te betalen. Het uitblijven van betaling betekent ontzegging van het volgen van de les. Echter dient men alsnog het verschuldigde bedrag te betalen.
2.2 Privé consulten of andere producten dienen op de dag van dienst contant te worden afgerekend tenzij anders overeengekomen. De Quispelacademie behoudt zich het recht om dit vooraf te willen ontvangen indien het workshops betreft.
2.3 Privé consulten die zijn afgesproken en korter dan 48 uur op de afspraak worden afgezegd, wordt de helft van het consult in rekening gebracht.
2.4 Indien er een betalingsachterstand ontstaat, is de hondenschool genoodzaakt maatregelen te nemen tegen de cursist. Dit houdt in, weigering van het volgen van de les. Indien de betaling daarna niet alsnog wordt voldaan, onderneemt De Quispelacademie verdere gerechtelijke stappen en wordt de incasso overgedragen aan een incasso-bureau.
2.5 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Wel kan een vervangende dienst worden aangeboden indien de cursist dit wenst.
2.6 Afgenomen leskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Afzeggen van de les
3.1 Wanneer de cursist een les niet beschikbaar is, dient de les minimaal 48 uur van tevoren per email te worden afgezegd. De les wordt dan niet in rekening gebracht.
3.2 Wanneer de cursist een les niet aanwezig is en niet binnen de termijn heeft afgezegd wordt de les geheel in rekening gebracht.
3.3 Mocht de cursist aangeven eerder te stoppen met de cursus om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld.
3.4 Indien een cursist zonder afmelding twee maal niet is verschenen wordt dit behandeld als zijnde gestopt met de cursus en vervalt ieder recht op de resterende lessen.
3.5 Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en wordt wanneer dat gewenst is een passende oplossing geboden.

4. Overige
4.1 Indien de bovenstaande regels in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens De Quispelacademie gegeven, direct te worden opgevolgd.
4.2 Tijdens de lessen kunnen foto’s gemaakt worden die alleen gebruikt worden voor de website (www.quispelacademie.nl). De cursist gaat hiermee akkoord.
4.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
4.4 Op overeenkomsten gesloten met de Quispelacademie is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
4.5 De Quispelacademie behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.
4.6 Indien een hond zichtbaar ziek op de cursus komt, heeft De Quispelacademie het recht de les voor eigenaar en hond te ontzeggen.
4.7 Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt de hondenschool zich het recht om bij herhaling na een waarschuwing de cursist van de lessen te weren. (dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cursist en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeurs) Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.
4.8 Kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen te allen tijde aanwezig te zijn onder begeleiding van een volwassene. Kinderen mogen onderdelen van de les meedoen met hun hond, maar staan altijd onder supervisie van hun ouders.

Ga naar de inhoud